MENU


ศูนย์พัฒนากีฬาค่ายบดินเดชา

                                                                         ......................................................................
กรมทหารราบที่ ๑๖  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖      โดยมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านเดิด    ตำบลเดิด    อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร    ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดกล้า ฯ   พระราชทานนามค่ายทหาร ของ กรมทหารราบที่ ๑๖   แห่งนี้ว่า     “ ค่ายบดินทรเดชา  ”   อันหมายถึง  เจ้าพระยาบดินทรเดชา   (  สิงห์    สิงหเสนี  )    ยอดมหาบุรุษรัตนอาชาไนย ผู้เป็นขุนพลแก้วคู่พระทัย    ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่   และความผูกพันกับเมืองยโสธร แต่อดีตยาวนานนับ ๗ ปี       
ลักษณะโดยทั่วไปของสนาม
- ความยาวของสนาม            3,251      เมตร    (   9    หลุม   )
- สนามโดยทั่วไปเป็นสนามพื้นที่ราบ  แฟร์เวย์กว้างเป็นหญ้าธรรมชาติ
- มีหลุม พาร์  3  จำนวน  2  หลุม, หลุม พาร์ 4  จำนวน   5  หลุม,  พาร์  5   จำนวน   2   หลุม
- มีสนามไดร้ฟกอล์ฟ  จำนวน   1   สนาม
- มีกรีนซ้อมพัต   จำนวน   2   กรีน