ปฏิทินการแข่งขัน มี.ค.2553
อ.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-

 

        ประวัติการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก

       กีฬากองทัพบก ได้เริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่ ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2493 เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนาตามลำดับจนถึงครั้งที่ 34 เมื่อปี 2527 กีฬากองทัพบกได้ไปจัดการแข่งขันในส่วนภูมิภาคเป็นปีแรก ณ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา แล้วต่อมาก็จัดหมุนเวียนไปแข่งขันตามกองทัพภาคต่าง ๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และครั้งที่ 45 ปี 2538 ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มการแข่งขันออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มที่ 1 ทภ.1
2. กลุ่มที่ 2 ทภ.2
3. กลุ่มที่ 3 ทภ.3
4. กลุ่มที่ 4 ทภ.4 และกลุ่มค่ายธนะรัตน์
5. กลุ่มที่ 5 นสศ.
6. กลุ่มที่ 6 นปอ. และกลุ่มพหลโยธิน (ศป, พล.ปตอ, ศบบ.)
7. กลุ่มที่ 7 กลุ่มยุทธบริการ (กช., สส., สพ.ทบ. และขส.ทบ.)
8. กลุ่มที่ 8 สก.ทบ, ยศ.ทบ. พธ.ทบ, กส.ทบ นสร, ทบ.ส่วนกลาง, ค่าย อดิศร, รร.จปร.
หมายเหตุ
1. กลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประกอบด้วย ศูนย์การทหารบก, กองพลทหารราบที่ 15, กองพลทหารราบที่ 16 และ รร.นส.ทบ.
2. กลุ่มพหลโยธิน ประกอบด้วย ศูนย์การทหาปืนใหญ่, กองพลทหารปืนใหญ่และศูนย์การบินทหารบก
3. กลุ่มกองทัพบกส่วนกลาง ประกอบด้วย
    3.1 สำนักผู้บังคับบัญชา และกรมฝ่าเสนาธิการ - สำนักงานเลขานุการกองทัพบก - กรมกำลังพลทหารบก - กรมข่าวทหารบก - กรมยุทธการทหารบก - กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก - กรมกิจการพลเรือนทหารบก - สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
    3.2 กรมฝ่ายกิจการพิเศษ - กรมสารบรรณทหารบก - กรมการเงินทหารบก - กรมจเรทหารบก - กรมสารวัตรทหารบก - สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก - สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก - หน่วยข่าวกรองทางทหาร - กรมสวัสดิการทหารบก
    3.3 กรมฝ่ายยุทธบริการ - กรมพลาธิการทหารบก - กรมแพทย์ทหารบก - กรมยุทธโยธาทหารบก - กรมการสัตว์ทหารบก - กรมวิทยาศาสตร์ทหาร ทบ.
     3.4 ส่วนการศึกษา - กรมยุทธศึกษาทหารบก - หน่วยบัญชีการกำลังสำรอง - สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
4. กลุ่มอดิศร ประกอบด้วย ศูนย์การทหารม้า และกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

         การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกมีความมุ่งหมายของการจัดการแข่งขัน ดังนี้

1. ส่งเสริมให้กำลังพลส่วนใหญ่ของกองทัพบก ได้เล่นกีฬาให้มากที่สุด เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์ มีความแข็งแกร่ง พร้อมที่จะทำการรบเพื่อปฏิบัติงานในยามปกติอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้ทหารรู้จักกติกาในการเลนกีฬาต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เมื่อแข่งขันเสร็จ นักกีฬาที่ได้รับชัยชนะจะสามารถเป็นตัวแทนกองทัพบก เพื่อส่งเข้าแข่งขันมรระดับสูงต่อไป
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีระหว่างทหารด้วยกัน