MENU

ข้อมูลค่ายพระยอดเมืองขวาง
ชื่อค่าย  : ค่ายพระยอดเมืองขวาง
ที่ตั้ง      :  ม. ๑๐   ตำบลกุรุคุ     อำเภอเมือง    จังหวัดนครพนม   ๔๘๐๐๐


  

ประวัติค่ายพระยอดเมืองขวาง


    ๑.ชื่อค่าย  และ  สถานที่ตั้ง
ที่ตั้งหน่วยปัจจุบัน   ค่ายพระยอดเมืองขวาง   หมู่ ๑๐  บ. พระยอดเมืองขวาง   ถนนนิตโย   ตำบลกุรุคุ    อำเภอเมือง   จังหวัดนครพนม  ๔๘๐๐๐    ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม  ประมาณ    ๒๕   กิโลเมตร
    ๒.หน่วยทหารที่ตั้งอยู่ภายในค่าย
๒.๑ จังหวัดทหารบกนครพนม
๒.๒ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓
   ๓.ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งค่าย
๓.๑ วัน /เดือน / ปี  ที่จัดตั้งค่าย  
ได้รับพระราชทานชื่อค่ายว่า  “ ค่ายพระยอดเมืองขวาง ”   เมื่อ  ๓  มกราคม  ๒๕๒๑
๓.๒ หลักฐานที่หน่วยได้รับพระราชทานนามค่าย
ตามแจ้งความกองทัพบก   เรื่อง   พระราชทานชื่อค่ายทหาร   แจ้ง  ณ  วันที่ ๓   มกราคม   ๒๕๒๑
๓.๓  ประวัติความเป็นมาของชื่อค่าย  และ/หรือ   ประวัติของบุคคลที่นำมาตั้งเป็นชื่อค่าย         รวมทั้งเหตุผลสำคัญที่หน่วยใช้ขอพระราชทานชื่อค่าย
๓.๓.๑ ค่ายพระยอดเมืองขวาง   เกิดจากการนำเอานามของพระยอดเมืองขวาง ซึ่งเป็นข้าราชการ ในสมัยรัชกาลที่  ๕  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าหลวงประจำแขวงคำม่วนคำเกิด  ในประเทศลาว    ซึ่งรวมอยู่ในความปกครองของไทยขณะนั้น โดยได้รับพระราชทานชื่อค่ายว่า     ค่ายพระยอดเมืองขวาง       ตั้งแต่วันที่  ๓  มกราคม ๒๕๒๑           ซึ่งเป็นที่ตั้งของ    จังหวัดทหารบกนครพนม และ  กองพันทหารราบที่ ๓  กรมทหารราบที่ ๓
๓.๓.๒ สาเหตุสำคัญ     ที่หน่วยใช้ประกอบการขอพระราชทานนามของบุคคลดังกล่าว    มาตั้งเป็นชื่อค่าย  เพื่อเป็นเกียรติประวัติของพระยอดเมืองขวาง       ให้ปรากฏนามเป็นที่เตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังระลึกถึง   และถือเป็นเยี่ยงอย่าง ของการอุทิศตนเพื่อป้องกันประเทศชาติสืบไป
๓.๓.๓ ประวัติพระยอดเมืองขวาง 
พระยอดเมืองขวางเป็นบุตรของ     พระยาไกรเพชร      เกิดเมื่อ   ๑๒   เมษายน  ๒๓๘๙   ที่อำเภอบรรพตพิสัย      จังหวัดนครสวรรค์       มีนามเดิมว่า    สมบุญ เข้ารับราชการครั้งแรก สังกัดกระทรวงมหาดไทย  ด้วยความซื่อสัตย์จนได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕   ให้เป็นเจ้าเมืองเชียงขวาง   เมื่อ   ๑๓   ตุลาคม  ๒๔๒๘ ในระหว่างปี   ๒๔๓๖    ( รศ.๑๑๒ )    ขณะที่ดำรงตำแหน่งข้าหลวง   เมืองคำม่วน คำเกิด  (บริเวณตรงข้ามจังหวัดนครพนม)    ทหารฝรั่งเศสนำโดย    มองสิเออร์     กรอสกุแรง    ต้องการเมืองคำม่วนคำเกิด    จึงเกิดการต่อสู้กันขึ้น  ทำให้  มองสิเออร์    กรอสกุแรง   และทหารของญวนในบังคับบัญชาจำนวนหนึ่งเสียชีวิต       เป็นเหตุให้ท่านถูกฟ้องร้อง     ยังศาลพิเศษผสมระหว่างไทย   กับ  ฝรั่งเศส   ถึง   ๒   ครั้ง ๆ   แรกศาลตัดสินยกฟ้อง  แต่รัฐบาลฝรั่งเศสไม่ยินยอม       จึงทำการฟ้องร้องใหม่อีกครั้ง  โดยแต่งตั้งผู้พิพากษาชาวฝรั่งเศสมากกว่าผู้พิพากษาไทย    ศาลตัดสินลงโทษจำคุกเป็นเวลา  ๒๐  ปี    คนไทยที่ทราบข่าวเรื่องราวของท่านจึงมีความเห็นใจ      ยกย่องความกล้าหาญเสียสละของท่านเป็นอย่างยิ่ง        หลังจากถูกจำคุกได้ราว   ๒ – ๓  ปี    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ      ก็ทรงพระราชทานอภัยโทษพร้อมกับปูนบำเหน็จ      เบี้ยหวัดให้เป็นจำนวนมาก  เพื่อตอบแทนคุณความดี   ความกล้าหาญ   และความจงรักภักดี    ที่ท่านมีต่อชาติบ้านเมือง ซึ่งชาวบ้านต่างขนานนามท่านว่า     “ ชายชาติช้างงา      ผู้กล้า ”       พระยอดเมืองขวางถึงแก่กรรมเมื่อ  ๗   เมษายน  ๒๔๔๓     รวมอายุได้  ๕๔  ปี      ด้วยเหตุดังกล่าว     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช     จึงได้ทรงพระราชทานนามอันเป็นที่ตั้งของหน่วยทหารบก  ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครพนม   ว่า   “ ค่ายพระยอดเมืองขวาง ”  เมื่อ   ๓   มกราคม  ๒๕๒๑ 
๓.๔ อนุสาวรีย์ และ/หรือ สถานที่สำคัญที่ตั้งอยู่ภายในค่าย อนุสาวรีย์พระยอดเมืองขวาง  ตั้งอยู่ที่ ค่ายพระยอดเมืองขวาง  หมู่ที่ ๑๐  ถนนนิตโย  ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง   จังหวัดนครพนม
ประวัติการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยอดเมืองขวาง  :   จังหวัดทหารบกนครพนม    และ    กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓  ซึ่งมีที่ตั้งที่หมู่ที่  ๑๐   ตำบลกุรุคุ    อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    ได้รับพระราชทานนามค่ายว่า    “ ค่ายพระยอดเมืองขวาง ”    ตามแจ้งความกองทัพบก    ลง   ๓  มกราคม ๒๕๒๑   เรื่อง   พระราชทานค่ายทหาร    ซึ่งกำลังพลและครอบครัวของทั้ง  ๒  หน่วย  ต่างมีความซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง        จึงได้ร่วมกันสร้างศาลเพียงตาขึ้น      เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ      ตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลและครอบครัวมาเป็นเวลานาน   ต่อมา   พันเอก สมศักดิ์  ถาวรศิริ   (ยศในขณะนั้น)  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกนครพนม   และ  พันโท  เดชา         ปุณญบาล  (ยศในขณะนั้น)     ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓    กรมทหารราบที่ ๓    ดำริเห็นควรจัดสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นบริเวณด้านหน้าของที่ตั้งหน่วย    เพื่อให้สมเกียรติและศักดิ์ศรี     รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่คุณงามความดีของพระยอดเมืองขวาง      ที่ท่านได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ ให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้เป็นแบบอย่างต่อไป       อีกทั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์และเทิดพระเกียรติ  แด่  พระยอดเมืองขวาง   รวมทั้งเป็นการเผยแพร่คุณงามความดีของท่าน       ที่ได้มีความกล้าหาญและเสียสละเพื่อประเทศชาติ        ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของทหาร     ตลอดจนประชาชนทั่วไป      ได้ระลึกยึดถือเป็นแบบอย่างของผู้มีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ จึงได้ร่วมมือพร้อมใจกันก่อสร้างอนุสาวรีย์ของท่าน ประดิษฐานไว้   ณ  ค่ายพระยอดเมืองขวาง  เป็นรูปหล่อทองสัมฤทธิ์   ขนาดเท่าครึ่งตัวจริง   แต่งกายด้วยเครื่องแบบของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย   ในสมัยนั้น

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

 
 อนุสาวรีย์พระยอดเมืองขวาง  
 

  

  ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย

 
สนามยิงปืนยงใจยุทธ

  

  

หอกระโดดสูง ๓๔ ฟุต